Договор за безвъзмездна финансова помощ - 08/07/2014
Договор за безвъзмездна финансова помощ №ESF-2303-06-11020,  проект „Подобряване условията на труд в „ДАИКС“ ООД“, схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 

http://www.daiks.com/_ftp/POKANA/Daiks OOD_broi 03-04.doc
Copyright © 2011 Daiks. All Rights Reserved. powered by vertinity.com